Ofițer de Proiect Junior fonduri europene (5 posturi)

Poliția Română

15-01-2018 | EXPIRA LA 14-02-2018

Job expirat

RESPONSABILITATI

Inspectoratul General al Poliției Române organizează concurs pentru ocuparea a 5 posturi de Ofițer de Proiect având ca principale responsabilități accesarea fondurilor nerambursabile și implementarea proiectelor specifice domeniului ordinii și siguranței publice.

Informații cu privire la proiectele gestionate de Poliție Română pot fi accesate pe pagina web a instituției, Sectiunea Proiecte.


CERINTE

Studii superioare

Să cunoască limba engleză, nivel minim B1, conform Cadrului European Comun de Referință în domeniul Limbilor Străine, dovedit prin certificat de competență lingvistică/atestat/autorizație (valabil/valabilă), cu excepția absolvenților de studii universitare cu diplomă de licență sau echivalent în domeniul limbii engleze;

g) să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist;

h) să nu aibă antecedente penale, cu excepţia situaţiei când a intervenit reabilitarea;

i) să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;

j) să nu fi fost destituiţi dintr-o funcţie publică sau să nu le fi încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;

k) să nu fi desfăşurat activităţi de poliţie politică, astfel cum sunt definite prin lege.

l) să nu aibă, la încadrarea ca poliţist, calitatea de membru al vreunui partid politic sau organizaţii cu caracter politic;

m) să nu aibă semne particulare evidente sau tatuaje neacoperite de vestimentaţie, în ţinuta de vară (verificarea îndeplinirii criteriului se realizează cu ocazia examinării medicale);

n) să aibă vechime în muncă, minim 2 ani.


Notă: Certificatul de competență lingvistica poate fi obținut în urma unei testări la Centrele/Departamentele de Limbi Străine ale universităților de stat sau private, precum și la alți furnizori de formare sau centre de evaluare.


BENEFICII OFERITE

1. Salariu și indemnizații conform prevederilor legale în vigoare;

2. Personalul din instituțiile și/sau autoritățile publice nominalizat în echipele de proiecte finanțate din fonduri europene nerambursabile, beneficiază de majorarea salariilor de bază, soldelor de funcție/salariilor de funcție, indemnizațiilor de încadrare, cu până la 50% conform LEGII-CADRU nr. 153/2017 din 28 iunie 2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

3. Compensație lunară pentru chirie: Poliţistul numit în prima funcţie sau mutat în interesul serviciului într-o altă localitate decât cea în care îşi are domiciliul şi care nu deţine locuinţă proprietate personală în acea localitate, nici el şi nici soţia/soţul acestuia, în situaţia în care nu i se poate asigura spaţiu de locuit corespunzător, are dreptul la o compensaţie pentru chirie de până la 50% din salariul de bază conform HG nr. 284/2005 privind stabilirea cuantumului și condițiilor de acordare a compensației lunare pentru chirie cuvenite polițiștilor.

Detalii complete și actualizate privind depunerea dosarelor pentru concurs sunt disponibile pe pagina web a Poliției Române, Sectiunea Cariera, Posturi scoase la Concurs: Anunţ concurs pentru ocuparea 5 posturi vacante de ofiţeri specialişti existente la nivelul Inspectoratului General al Poliției Române - Unitatea de Implementare a Proiectelor și Direcției General de Poliție a Municipiului București, prin încadrare directă din sursă externă. Tematica şi bibliografia recomandate (postat 11 Ianuarie 2018). https://goo.gl/LyNre9