Website: www.naturevo.ro

Despre NATUREVO SA

Naturevo este un distribuitor national al input-urilor de baz¿ pentru produc¿ia agricol¿: semin¿e, pesticide, îngras¿minte chimice, fertilizan¿i foliari, bioregulatori etc. Printre clien¿ii no¿tri se numar¿ (parteneri) fermieri, din toate segmentele cu activit¿¿i complexe (culturi de câmp, planta¿ii viticole ¿i pomicole, culturi de legume, culturi în spa¿ii protejate) precum ¿i depozitarii sau procesatorii de produse agricole, f¿r¿ a uita îns¿ de grijile micilor fermieri pentru care suprafe¿ele mici sau gradinile de lâng¿ cas¿ pun tot atâtea probleme în men¿inerea unui mediu prietenos, favorabil la ob¿inerea unor produse ¿curate¿, ¿s¿natoase¿ prin utilizarea unor tehnici cu impact cât mai redus asupra mediului ¿i utilizatorilor.

Job-uri:

Aceasta companie nu are oferte de joburi create

Contact

¿os. Panduri nr. 29, Bl. P2A, Et. 1, Ap. 4, Bucuresti